Speerpunten


" Politiek gefundeerd op de Bijbel! "

De SGP is een partij die in alle bescheidenheid, maar ook met beslistheid in de lokale politiek Gods Woord voor de absolute en enige norm houdt.

Een overheid die luistert naar Gods wet, samengevat in de 10 geboden, zorgt goed voor haar burgers. Die overheid heeft oog voor de minima, stimuleert de zorg voor elkaar. Ook ziet die overheid het huwelijk en gezin als hoeksteen van de samenleving. Er is orde en rust, ontzag voor Gods naam, de openbare zeden wordt gehandhaafd. Een enorm geschenk van God is de zondagsrust. De SGP wenst die voor onze dorpen te behouden en alles wat die rust ook maar enigszins verstoord te weren.


" Overheid: ‘Van zorgen voor naar zorgen dat’ "

De overheid is ten dienste van de burgers. Hierbij staan burgers en het creëren van oplossingen centraal, waarbij transparantie en snelheid sleutelwoorden zijn.

De komende periode zal kerngericht werken voluit uitgevoerd gaan worden. Bestuur en ambtenaren moeten dichter bij de burger komen te staan. De overheid zal ook gebruik moeten maken van nieuwe media, bijvoorbeeld door het houden van een twitterspreekuur voor burgers.


" Voor een veilig en consequent handhavingbeleid! "

Wij vinden dat kosten van vandalisme op de dader(s) moet worden verhaald. Ook dient buurtpreventie te worden gestimuleerd. Optimale samenwerking in de veiligheidsregio is nodig om de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk te benutten.

Investeringen in preventie zoals brandmelders en AED’s zijn nuttig. Het AED-alert dient te worden geïntroduceerd. Ook dienen de kosten van de brandweer op regionaal niveau gereduceerd te worden.


" Schild voor de zwakken! "

Molenwaard is gelegen in een landelijk gebied.Daarom vinden wij het verstandig om een motorambulance in te zetten om snel ter plaatse te zijn. Een motor is snel en efficiënt en er kan zodoende levensreddende handelingen gepleegd worden in afwachting van de ambulance. In de regio moeten de plattelandsgemeenten deze voorziening samen realiseren.

Onze fractie wil de blijvende garantie eisen voor identiteitsgebonden zorgaanbieders in het kader van de Wmo. Tenslotte is er blijvende ondersteuning nodig voor de mantelzorgers, die naast een stukje waardering ook in aanmerking moeten komen voor respijtzorg. Ruimhartig moet worden omgegaan met regelgeving die het mogelijk maakt om kinderen voor hun ouders te laten zorgen door bij elkaar te wonen.

De Wmo adviesraad behoeft een breed draagvlak waaronder kerken. Jeugdig alcoholmisbruik moet worden bestreden, de jeugd heeft liefde nodig, zij zijn de toekomst. Een gezonde levensstijl moet worden aangemoedigd. Wij willen binnen Molenwaard een hospice inrichten in samenwerking met zorginstellingen en vrijwilligers. Zij zijn het cement van de samenleving. Ook voor kerken, verenigingen en eigen sociale omgeving.


" Voor een waardevol en passend onderwijs voor de jeugd! "

In de gemeente Molenwaard zijn we trots op de vele kinderen die onze dorpen bevolken. Goede voorzieningen zijn daarvoor noodzakelijk. Een goede samenwerking tussen scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is vereist.

Om schoolbesturen in de gelegenheid te stellen het onderhoud aan de schoolgebouwen zelf ter hand te nemen zijn voldoende middelen noodzakelijk. Het geld voor onderwijs moet naar de basis. Er mag niet worden bezuinigd op onderwijsondersteuning. De gemeente moet juist investeren in de jeugd! De gemeente dient tevens de leescultuur in de gemeente te bevorderen, waarbij de ondersteuning van scholen en ouders heel belangrijk zijn.


" Goede en gezonde recreatie! "

Goede en gezonde recreatie moet gestimuleerd worden. Mogelijkheden voor fiets en wandelroutes binnen Molenwaard dienen in samenwerking met andere ‘regionale’ partijen verder benut te worden. Gezorgd moet worden dat lokale ondernemers volop economisch nut hebben van de toerist, die op zoek is naar de rust en de ruimte van dit gebied. Er moet rekening gehouden worden met de eigenheid in dit woongebied.

Gehandicaptensport moet bij de bestaande verenigingen gesubsidieerd kunnen worden, om deze doelgroep in de maatschappij te blijven betrekken. De gemeente moet ook streven naar evenwicht tussen gemeentelijke en particuliere bijdragen en daarnaast zondagssport niet subsidiëren.

Culturele activiteiten die strijdig zijn met Gods Woord moeten ontmoedigd worden en deze mogen zeker niet gefinancierd worden. De cultuur-historische panden in onze gemeente verdienen onze warme belangstelling en zorg.


" De overheid is een schild voor de zwakken! "

Minima dienen te worden ondersteund. De overheid is het schild voor de zwakken. Er dient een (anoniem) meldpunt ingericht te worden waar schrijnende gevallen van stille armoede gemeld kunnen worden.

Schuldhulpverlening moet worden gestimuleerd, misbruik ervan gestraft. De agrariërs verdienen onze bijzondere aandacht en zorg, daar waar mogelijk is moet ook de lokale overheid meedenken en in ruimtelijk opzicht steunen.


" Voor een krachtige agrarische bedrijfstak! "

Natuur is belangrij. Agrariërs spelen hierin een belangrijke rol. De SGP wil geen grote windmolens in Molenwaard. Groen van de gemeente dient goed te worden onderhouden, daar waar mogelijk moeten burgers hierbij worden betrokken. Er moet een klimaatbeleid worden opgesteld (waaronder energiebesparing, vergroting gebruik duurzame energie, zonnecollectoren, bio-vergisting en CO2-reductie).

De SGP vindt ook dat belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de kernen om moeten worden geleid om de kern te sparen. De SGP vindt dat de belangen van alle belanghebbenden bij de dijkverzwaring goed moeten worden afgewogen.

Hondenpoep en paardenuitwerpselen moeten worden geweerd van de stoepen en straten. Het blijft een grote ergernis voor vele burgers.

Er moet worden geïnvesteerd in duurzame energie-bronnen en de (leef)omgeving moet duurzaam worden ingericht. Met bestemmingsplannen dient soepel te worden omgegaan. Het woningbouwbeleid dient in balans te zijn voor elke doelgroep.


" Solide financieel beleid! "

De gemeente moet haar financiële handel en wandel transparant uitleggen aan haar bevolking. Eventuele tegenvallers worden binnen de begroting opgevangen d.m.v. efficiency en/of bezuinigingen.

Een zwaardere belastingdruk op de burger of op bedrijven mag pas een allerlaatste noodgreep zijn. Waar mogelijk moeten er besparingen worden doorgevoerd. Wanneer de financiële positie van de gemeente dat toelaat, willen wij deze besparingen inzetten voor kernenbeleid, voor communicatie en voor het stimuleren van een zorgzame samenleving.

Er moet tevens worden gestreefd naar lastenverlichting door efficiënt te werken, digitalisering, meer samenwerking op ambtelijk gebied in de regio en verlichting, verkorting en vereenvoudiging van procedures.

Bijbelse grenzen voor werk en economie zijn: geen 24-uurs economie, zondag is rustdag en geen koopzondagen.

De lokale economie moet gestimuleerd worden door een goede infrastructuur. De gemeentelijke regelgeving moet worden vereenvoudigd en versneld. Met enthousiaste, innovatieve en kansrijke ondernemers moet worden meegedacht.

De ontwikkeling en realisering van bedrijventerrein Gelkenes Groot-Ammers en Melkweg Bleskensgraaf dient te worden voortgezet.


" Bevorderen van de leefbaarheid! "

Elke kern dient zijn bestaande begraafplaats te behouden. Speelvoorzieningen voor kinderen moeten evenwichtig worden gespreid, burgers moeten hierbij worden betrokken, bijv. via speeltuinverenigingen of klankbordgroepen. Waar burgerparticipatie kan worden bevorderd om voorzieningen in stand te houden dient dit te worden aangemoedigd. Bibliotheken, in welke vorm dan ook, dienen daar waar mogelijk te worden behouden en gebruik ervan gestimuleerd.

De gemeente moet voor de lokale bewoners als nabij worden ervaren. Zorginstellingen moeten worden behouden. Op zoveel mogelijk punten klantcontactcentra inrichten, afgestemd op lokale omstandigheden en behoeften. Maatwerk per kern dus. Stimuleren van het gebruik van de gymzalen. Stimuleren van het verenigingsleven om de leefbaarheid te bevorderen. Stimuleren van wandelpaden langs de Lek.