Blog Bas de Groot

door: Bas de Groot

Dit is de eerste weblog die ik schrijf voor SGP-Molenwaard. In de afgelopen tijd heb ik mij mogen inzetten voor programma 2 “Passend wonen in een veilige en comfortabele woonomgeving” en programma 7 “Waardevol cultuurlandschap behouden en benutten”uit het coalitieprogramma. In de afgelopen week heb je echt kunnen genieten van het mooie zonnige weer, waarbij de koeien weer stonden te grazen in ons mooie veenweidegebied. Het gras begint te groeien en de bomen staan er weer fris bij met jong blad. Ik ga u /jouw meenemen in de wederwaardigheden van de afgelopen tijd.
""Wij gaan voor een evenwichtig woningbouwbeleid!!""

Woonvisie:

In de regio AV wordt er een nieuwe woonvisie opgesteld, waarbij de provincie heeft aangegeven dat er in onze regio veel minder woningen mogen worden gebouwd. Dit vraagt om een herverdeling en een heldere visie. Over de werkelijke aantallen moet nog overéénstemming worden bereikt.

Wij als SGP hebben gevraagd om een werkgroep met raadsleden en ambtelijke ondersteuning om samen met het college dit onderwerp verder uit te werken. De eerste bijéénkomsten hebben wij gehad en afgelopen week is de werkgroep in debat gegaan met makelaars, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en de Rabobank. Tijdens deze avond is er gedebatteerd over de thema’s: woningbehoefte per kern, doelgroepen en de kaderstelling voor de verdeling van de nieuw te bouwen woningen. Dit was voor ons als werkgroep leerzaam en dan krijg je de informatie vanuit de dagelijkse praktijk. De trends die mij bij blijven zijn: bouw woningen naar behoefte per kern, herverdeling per kern in onontkoombaar, wees flexibel, er is nagenoeg geen vraag naar seniorenappartementen, mensen hebben behoefte aan een woning waar zij altijd kunnen blijven wonen (levensloopbestendig), er zijn voldoende eengezinswoningen (rijtjes) die geschikt zijn als starterswoning, bij nieuwbouw altijd hoogwaardig kwalitatieve huizen bouwen, vraag naar duurdere huurwoningen maar dit is geen taak voor de woningbouwverenigingen, grondprijzen zijn veelal te hoog. Zo kunnen wij nog wel even doorgaan.

Deze bijeenkomst was voor ons zeer waardevol en is een vorm van burgerparticipatie. Ik ben trots dat wij op deze wijze het gesprek zijn aangegaan met de deskundigen uit ons gebied. Op D.V. 14 mei wordt de kaderstelling besproken in de gemeenteraad. Wij willen het college duidelijke kaders meegeven om ons beleid vanuit Molenwaard op basis van argumenten te verdedigen in de regio. Mogelijk komt er in de toekomst nog een vervolg om de woningbehoefte per kern helder te krijgen. Wij gaan voor een evenwichtig woningbouwbeleid!!

Bestemmingsplan buitengebied

Op de raadsvergadering van 26 maart jl. is het bestemmingsplannen buitengebied vastgesteld voor het voormalige gebied Nieuw-Lekkerland en Liesveld. Tijdens de behandeling van dit agendapunt hebben wij ons hard gemaakt voor onze veehouders die tenslotte ons mooie landschap onderhouden. Daarbij vooral gevraagd om minder regels, geen dure onnodige rapporten op het gebied van archeologie, flora en fauna, etc. De benodigde schaalvergroting moeten wij als gemeente niet tegen willen houden, maar stimuleren . Levensvatbare veehouderijbedrijven zijn cruciaal voor ons gebied en dit vraagt veelal om ruimere planologische randvoorwaarden. Wij hebben hier aandacht voor gevraagd en zullen graag in contact komen met de  veehouders.

Ook hebben wij een belangrijke stem gehad om in het buitengebied de woningen met 100 m³ te vergroten. Vorig jaar hebben wij daar vragen over gesteld, omdat wij mogelijkheden willen bieden voor mantelzorg in het buitengebied. Nu kun je een woning bouwen in het buitengebied met een inhoud van 750 m³ met een ontheffingsmogelijkheid van tot 1000 m³

Tot slot

Vragen, opmerkingen, suggesties  of meningen over wonen en landschap zijn van harte welkom! Ik sta altijd open en klaar voor een persoonlijk gesprek. Kortom ik wil juist horen hoe u over dit thema denkt en dat helpt ons juist om de kaders duidelijk te stellen in de gemeenteraad. Schroom niet en laat van je horen!

Hartelijke groet,

Bas de Groot
Raadslid  SGP-Molenwaard