Terugblik raadsvergadering 7 november 2017.

door: Bas de Groot

Blik op de raadsvergadering van 7 november 2017
"Deze vergadering stond in het teken van de begroting 2018"

 

Bij de start van de vergadering hebben wij stilgestaan bij het overlijden van raadslid Bettie Piso uit Giessenlanden en een trouw bezoeker van de raadsvergaderingen dhr. Vonk. De Gemeenteraad stond stil bij deze droevige berichten door een minuut stilte in acht te nemen. 

 

Deze vergadering stond in het teken van de begroting 2018 en is tevens gelijk de laatste begroting van de Gemeente Molenwaard i.v.m. de komende herindeling op 1 januari 2019. De begroting kent in 2018 een positief begrotingsresultaat van € 368.000,--  op 65 miljoen euro.  Daar zijn wij natuurlijk blij mee en wij zullen graag ook zoveel mogelijk onze schuldenpositie willen verbeteren. Zodra de rente zal stijgen, merken wij dat direct aan onze begroting. 

Tijdens de behandeling hebben alle partijen zich uitgesproken dat er weinig ambitie en de moties van de afgelopen periode zijn verwerkt. Juist op het punt van projecten wordt er voor de SGP onvoldoende voortgang geboekt op de projecten. Wij hebben daar een motie voor ingediend en hebben het College gevraagd om te komen met kernenprogramma 3.0, waarin prioritering en extra in te lenen  ambtelijke capaciteit meengenomen moet worden.  Deze motie is namelijk unaniem aangenomen. 

Daarnaast vinden wij dat de trouw en begraafrechten zeer hoog zijn. Deze zijn zelfs 10% duurder dan Giessenlanden. In het kader van harmonisatie hebben wij voorgesteld om de leges met 5% te verlagen, waarbij wij al een goede stap zetten in het kader van harmonisatie tarieven. Wij als SGP vinden het een verkeerd signaal als mensen voor crematie kiezen, omdat de kosten voor begraven te hoog zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er wordt getrouwd en dan moet je dit ook aantrekkelijk houden qua tarieven. Een meerderheid van de Gemeenteraad heeft deze motie ondersteund. 

Ook is het onderdeel afvalinzameling met het project Vang is besproken. PVDA en SGP hebben samen een motie ingediend om het Vang te evalueren en de resultaten uiterlijk in het  2e kwartaal aan de gemeenteraad te presenteren. Daarnaast hebben wij gevraagd om nog eens goed naar het verdienmodel te kijken, want wij moeten echt voorkomen dat afvalinzameling niet te duur gaat worden. Deze motie is ook unaniem aangenomen. 

Daarnaast is er tijdens de vergadering gesproken over de energietransitie en zullen er echt maatregelen moeten worden genomen  om onze opgave op basis van CO2 te kunnen halen. Het idee is ontstaan om ook eens een energiemarkt te organiseren en te onderzoeken om de postcoderoos te kunnen uitbreiden. Wij hebben ook gevraagd om het goede voorbeeld te geven en bij elk openbaar gebouw een oplaadpunt te realiseren. 

Ook deze avond is ook het onderwerp glasvezel besproken en hebben wij het besluit genomen om € 50.000,-- beschikbaar te stellen in de voorbereidingen. Om het financieel haalbaar te maken, moet 55% van de aansluitingen mee moeten doen. De sluitende businesscase is een voorwaarde om straks ook daadwerkelijk tot aanleg over te kunnen gaan van het open netwerk. Je merkte dat alle partijen blij zijn dat wij eruit zijn en GlasvezelMolenwaard kan starten met alle voorbereiding van de uitvoering. Het heeft alle partijen al te lang  geduurd en elke partij geeft duidelijk aan dat glasvezel de enige toekomstbestendige oplossing is.

Het College is ook weer compleet door de beëdiging van Paul Verschoor (PVDA wethouder). Voor verschillende van ons geen onbekende, omdat hij reeds eerder wethouder is geweest in de Gemeente Graafstroom. Wij feliciteren hem, kijken uit naar een goede samenwerking en wensen hem Gods zegen toe. 

Bas de Groot