Rekenkamerrapport “Meerwaarde Molenwaard”gepresenteerd

door: Piet de Gruijter

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober werd het Rekenkamerrapport “Meerwaarde Molenwaard”gepresenteerd en besproken. Het eindrapport bevat 2 onderdelen: 1e de bestuurlijke nota en als 2e de nota van bevindingen die beiden toegelicht werden door de plv. directeur van de rekenkamer Mevr. van Elteren.

Onderzoek en Besluiten rond Meerwaarde Molenwaard.

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober werd het Rekenkamerrapport “Meerwaarde Molenwaard”gepresenteerd en besproken. Het eindrapport bevat 2 onderdelen: 1e de bestuurlijke nota en als 2e de nota van bevindingen die beiden toegelicht werden door de plv. directeur van de rekenkamer Mevr. van Elteren.

In de onderzoeksverantwoording wordt een evaluatie gegeven van het dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij en antwoord gegeven over de centrale vraag van het onderzoek: In welke mate zijn de belangrijke doelstellingen van Molenwaard Nabij gerealiseerd en wat zijn ten aanzien van de vier pijlers “bestuursstijl,burgerparticipatie, dienstverlening, en anders werken”sterke en verbeterpunten voor het effectief handelen van de gemeente? Na deze toelichting krijgt de raad gelegenheid om uitgebreid te reageren en ook worden er een aantal aanbevelingen meegegeven aan het college van B&W. Deze komen in een voorstel terug naar de raad om in november vast te stellen en dan gaat het o.a. om: Rol van de raad inde klankbordgroepen,dorpsagenda’s,verbeterpunten dienstverlening o.a., nabijheid en snel en vervolgstappen Molenwaard Nabij. In goede verstandhouding en samenspel tussen college/organisatie en raad zullen verbeteringen worden ingevoerd  en een meerwaarde voor onze inwoners van Molenwaard kunnen betekenen.

Een ander punt op de agenda was een opiniërende bespreking  van het voorstel om al dan niet te besluiten tot herindeling van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden. Het college vroeg de raadsleden om zich uit te spreken dat na onderzoekrapporten, financiële scan en bewonersavonden waarbij inwoners en bedrijven zijn geraadpleegd de meerwaarde van een bestuurlijke fusie kan worden vastgesteld. Alle partijen kregen gelegenheid om zich uit te spreken of zo voor of tegen een fusie waren en benoemden ook de kansen of bedreigingen die een herindeling met zich meebrengt. De SGP ziet de identiteit van een nieuwe gemeente waarin plaats is voor het ambtsgebed als een van de belangrijkste bespreekpunten die moet worden ingebracht. Andere belangrijke punten die de SGP wil bespreken is een vitaal kernenbeleid waarbij Molenwaard Nabij dienstverlenend aanwezig is met behoud van het voorzieningen nivo, de financiële positie van de nieuwe gemeente en de tarieven en gemeentelijke belastingen voor de inwoners. Een grote plattelandsgemeente waarbij we de kernen vitaal willen houden.  De eigen identiteit en herkenbaarheid van de eigen kern blijft voorop staan om moet worden behouden. In de kernen moeten de klankbordgroepen met de dorpsagenda’s en initiatieven uit de samenleving verder worden doorontwikkeld. Er waren overwegend positieve reacties van de fracties hoewel er ook kritische geluiden werden gehoord. De raden van Giessenlanden en Molenwaard kunnen nu op basis van het meerwaardeonderzoek een “principebesluit”nemen en aan de colleges van B&W de opdracht geven het herindelings ontwerp op te stellen. De gemeente Molenwaard zal in zijn vergadering van 22 november 2016 het fusie besluit nemen van een herindeling die naar verwachting op 1 januari 2019 zal ingaan. 

M.v.g.

SGP fractie Molenwaard

Piet de Gruijter