Verslag raadsvergadering 20 september 2016

door: Jack van der Hout

Verslag van de raadsvergadering van 20 september 2016

Verslag raadsvergadering 20 september  2016

 

Helaas was het weer het oude liedje: de vergadering begon om 19.00 uur en eindigde om 00.00 uur. En dan waren er nog agendapunten, die verschoven zijn naar een volgende vergadering. Met vele zaken die goed gaan in Molenwaard, is dit nog steeds niet op orde.

Uiteraard was het wel terecht dat aan het afscheid van Bram van den Berg van de CU wel de nodige aandacht werd besteed. In verband met de verhuizing van het echtpaar naar de Achterhoek kon hij niet langer lid blijven ven de raad. Hij werd toegesproken door o.a. Piet de Gruijter als nestor. Bram heeft verscheidene malen principiële keuzes ondersteund. Soms was hij niet helemaal te volgen omdat zijn perspectief niet voldoende aansloot bij het beeld van zijn toehoorders. Hij werd zeker gewaardeerd door alle raadsleden. In zijn plaats komt Harry Stam, voor de Lekkerlanders een bekende. Wij als SGP-fractie zien samenwerken met hem op een positieve manier tegemoet. 

De presentatie “Grenze(n)loos samenwerken” (tekstvoorstel met (n) gedaan door Corné van de regio Alblasserdam Vijfherenlanden werd positief ontvangen. Het gaat hierom dat op vele terreinen gemeenten of groepen van gemeenten samen kunnen werken zonder dat daar een gemeenschappelijke regeling of een ander verband in zit. Zo kun je met wisselende verbanden optimaal resultaat halen. Zo zouden bijvoorbeeld Molenwaard en Gorinchem met Giessenlanden kunnen samenwerken om elkaar op één van de beleidsterreinen bijvoorbeeld Veiligheid te versterken. Eerst volgt nu een verkenning van de mogelijkheden. Wordt vervolgd.

Heel veel tijd kostte een oorspronkelijk hamerstuk: een bestemmingsplanwijziging. Zienswijzen waren voor een deel te laat ingediend en nu probeerde men de raad via mailverkeer en inspreken tot de gedachte te brengen het voorstel van B&W niet goed te keuren. Het stuk werd dus een bespreekstuk. Gelukkig waren er gedegen onderzoeken geweest, waarbij onze Bas de Groot het leeuwendeel voor zijn rekening nam. De procedure was door het college goed doorlopen en de insprekers hadden geen gelijk in hun verweer. Uiteindelijk werd, na een schorsing, het voorstel door een grote meerderheid van de raad aangenomen. Wel wordt van de wethouder verwacht dat hij een ultieme poging doet om de partijen aan tafel te krijgen en te denken in termen van zo weinig mogelijk overlast. De afloop was goed. Het mag niet zo zijn dat een zorgvuldig gelopen procedure leidt tot afkeur binnen de raad, anders kan iedereen op zo’n manier proberen gelijk te halen. 

Het kortste agendapunt was de zomernota. Was het voorheen zo dat er best wat opmerkingen te maken waren, ook van onze zijde, nu was de kwaliteit van het stuk zodanig, dat het snel kon worden aanvaard.