Bezoek aan Leger des Heils

door: Piet de Gruijter

De raadswerkgroep in het sociale domein van de gemeente Molenwaard is op bezoek geweest bij het Leger des Heils in Dordrecht op 28 mei 2015.In een rondleiding werden de raadsleden geïnformeerd over het Beschermd wonen dat door het werk van het Leger des Heils mogelijk wordt gemaakt. Ook werden de raadsleden via een presentatie nader geïnformeerd over de vele activiteiten die door het Leger des Heils worden opgezet.
"Heil betekent toch zegen, redding ,victorie en het leven."

In een welkomswoord werden de raadsleden geïnformeerd over de doelstelling van het Leger des heils. Het Leger des Heils biedt zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende problemen een beroep op hen doen. Zo wordt hulp gegeven aan mensen zonder huis, ondersteuning bij zelfstandig wonen, hulp bij opvoeding, jeugdbescherming en reclassering, gezondheidszorg, arbeidsre-integratie en vrijetijdsbesteding. Specifiek zullen we stilstaan bij het Beschermd Wonen. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg heeft, verspreid over het land, diverse vormen van beschermd wonen. Zo wordt opvang geboden aan jonge moeders, zijn er beschermde woonvormen voor verslaafde mensen, maar ook wordt woontraining geboden aan mensen met een verstandelijke beperking, vrouwenopvang en zijn er voorzieningen voor kinderen en jongeren die voor kortere of langere tijd niet thuis kunnen wonen.

In de presentatie werd ons veel duidelijkheid gegeven over de locaties van het Leger des Heils in ZuidWestNederland die 18 vestigingen hebben, o.a. in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Gorinchem. Er zijn bovendien 410 medewerkers en 110 vrijwilligers actief die zich inzetten om 17 00 cliënten te helpen. De kenmerken van deze mensen die door het Leger des Heils geholpen worden zijn divers, zoals: hoge schulden, zij zijn verslaafd en hebben geen stabiele woonsituatie en leven meestal op straat, ze geven overlast en hebben geen werk en dus geen inkomsten. Zij zijn niet gemotiveerd, worden overal afgewezen en hebben een psychiatrische achtergrond. Kortom zij moeten in alles geholpen en beschermd worden en daar willen de medewerkers en vele vrijwilligers van het Leger des Heils in helpen.

Zij voelen zich dan ook onvoorwaardelijk betrokken bij mensen zonder helper. Zij willen hulpverlening geven met hoofd, hart en handen, vanuit de kernwaarden menswaardigheid, gelijkwaardigheid en medemenselijkheid. Met hun cliënten willen zij werken aan “Herstel van het gewone leven”. Belangrijke waarden voor de betrokkenen hierbij zijn: de eigen kracht, zingeving,geloof in de mogelijkheden, hoop en optimisme als basis houding, inzet van ervaringsdeskundigen en verantwoorde vrijetijdsbesteding. Om een cliënt via het intake gesprek, een behandelingstraject en terugkeer in de samenleving zo goed mogelijk te begeleiden zijn een aantal samenwerkingspartners noodzakelijk. Intensieve hulpverlening en samenwerking vindt plaats met : woningstichting, gemeenten, sociale diensten, veiligheidshuizen, GGD, Politie, GGZ en verslavingszorg. Als mensen van de straat worden opgevangen kunnen zij via een herstart in beschermd wonen een plaats krijgen in bv het traject van “Huis en haard” een prachtig project waar mensen via ambulante begeleiding weer verder gebracht worden om op termijn zelfstandig te kunnen wonen. Mensen met een GGZ indicatie kunnen hier  langdurige  begeleiding en behandeling ontvangen. Ook is er sprake van intensieve begeleiding en goede dagbesteding. Totaal zijn er 85 plaatsen voor beschermd wonen beschikbaar op dit moment zowel voor kortere als langdurige behandeling en begeleiding. We hebben als raadsleden even om een hoekje mogen kijken bij het Leger des Heils en hebben grote waardering voor de inzet en betrokkenheid waarmee deze mensen  met hoofd, hart en handen zich inzetten voor hen die geen helper hebben. Heil betekent toch zegen, redding ,victorie en het leven. Wij mogen hen een warm hart toedragen en hopen dat zij ook in de toekomst wijsheid en kracht mogen ontvangen om dit werk voort te zetten en wensen hen hierbij Gods onmisbare zegen toe.

SGP fractie Molenwaard.
Piet de Gruijter