Het sociale domein steeds duidelijker

door: Piet de Gruijter

Uit de kranten en berichtgeving van de gemeente Molenwaard worden een aantal bestuurlijke ontwikkelingen rond de decentralisaties in het sociale domein, steeds duidelijker. In de eerste plaats dat er vanuit het Rijk steeds meer bezuinigd moet gaan worden en dat het voor de gemeenten niet anders kan dan deze bezuinigingen ook op het gemeentelijke vlak door te vertalen.
"Niemand mag aan de kant blijven staan of worden gezet."

Bovendien worden de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg, waarbij gedacht moet worden aan de gesloten jeugdzorg, provinciale jeugdzorg, Jeugd-GGZ, verstandelijk gehandicapte jongeren, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Ook de nieuwe Participatiewetgeving moet door de gemeente worden uitgevoerd, waarbij gedacht kan worden aan invoering van “ beschut werk”, herkeuring wajongens met als kern van beleid om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.

Daarnaast moet de gemeente per 1 januari 2015 een aantal bezuinigingsmaatregelen doorvoeren omdat er een versobering van de WMO plaatsvindt en de extramurale zorg verdwijnt uit de AWBZ. Ook komt de begeleiding en dagverzorging via de WMO naar de gemeente.

Al deze nieuwe ontwikkelingen die op onze samenleving afkomen betekenen  grote veranderingen voor ons allemaal in de toekomst.

Het vroegere verzorgingshuis gaat vrijwel zeker in zijn huidige vorm en structuur verdwijnen. Een belangrijke vraag is of zorg thuis mogelijk is? Uitgangspunt is om de zorg zo lang mogelijk thuis te leveren i.p.v. in het verzorgingshuis. Hulp bij het huishouden gaat verdwijnen maar er blijft echter 60% voor maatwerkoplossingen beschikbaar voor de lagere inkomens.

Zo wordt de gemeente Molenwaard  verantwoordelijk voor een aantal belangrijke uitgangspunten aan de vooravond van de invoering van deze wettelijke verplichtingen in het sociale domein en die veel wijzigingen in wonen , zorg en welzijn van de inwoners met zich meebrengt.

Deze uitgangspunten zijn:

1. Zelfredzaamheid burgers maximaal faciliteren en stimuleren.

2.Aandacht voor de individuele ondersteuningsbehoefte.

3. Deze ondersteuning en hulp dicht bij de burger organiseren

4. Realiseren van bezuinigingsplannen.

Zo is de gemeente Molenwaard met haar  inwoners op weg naar een nieuwe organisatie van wonen, zorg en welzijn, waarbij niemand aan de kant mag blijven staan of mag worden gezet.

De gemeente en haar bestuurders moeten zich voorbereiden op een nieuwe bestuurlijke periode       ( 2015 e.v.) waarin de gemeente zich meer terugtrekt, minder de regie heeft, maar de samenleving ondersteuning biedt om zelf oplossingen te bedenken en uit te voeren. 
Hierbij is het niet de bedoeling dat de terugtredende overheid en het streven naar een participatie samenleving(iedereen meedoen) een dwangmatig karakter krijgt, er dient een vrijheid van handelen  te blijven waarbij het mogen meedoen een invulling is van de eigen verantwoordelijkheid.

Het is van groot belang dat die samenleving een cultuurverandering zal ondergaan van de verzorgingsstaat naar een samenleving die ervan uit gaat om iedereen te laten meedoen.

Bij de “kanteling “gaat het erom dat je meer je eigen kracht gaat benutten, je zorgt ook voor elkaar en er is meer maatwerk in de ondersteuning. Je begint dus bij de samenleving zelf om de oplossing voor de eenvoudige participatieproblemen ook zelf op te lossen , evt. met behulp van vrijwillige en professionele zorg. 
In de jeugdzorg zal de gemeente meer professionele zorg en ondersteuning op maat moeten bieden op basis van de wettelijke regelgeving.

De vrijwilligers in onze gemeente vormen al jaren een sociale cohesie en verbondenheid met elkaar in onze samenleving.
Het is dan ook van belang om aansluiting te zoeken bij lokale deskundigheid en bestaande sociale netwerken om onze vrijwilligersbestand uit te breiden.

We denken  dan aan opbouwen van:

1. Meer vrijwillige en professionele zorg in thuissituatie en langer thuis wonen met zorg- en ondersteuningsvraag.( sociaal netwerk)

2. Hulp bij stimuleren van de eigen kracht, zoals familie vereniging of de kerken, dus zelfredzaamheid.

3. Beschikbaarheid vrijwilligers coördinatoren  van maatschappelijke organisaties en kerken en een toename van vrijwilligers op de gebieden van wonen, zorg en welzijn.

Als slotconclusie wil ik u meegeven: Er is werk genoeg te doen in onze samenleving en ook u wordt hartelijk uitgenodigd om uw steentje hieraan bij te dragen, al die steentjes zorgen voor een stevig gebouw waarin het goed wonen is met oog en zorg voor elkaar. 

De deur staat open, er wordt op u gewacht, voel je welkom.

Piet de Gruijter
SGP fractie Molenwaard
Tel: 0184-681225